DOEL VAN DE WEBSITE

Magpie Design is een firma die websites ontwerpt.  Deze website is een platform waarin Magpie Design zijn klanten en geïnteresseerde personen wil informeren over zichzelf en de producten die Magpie Design aanbiedt.

VOORWERP EN AANVAARDING

Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van (inclusief toegang tot) de website van Magpie Design, met geregistreerd adres op Den Haaglaan 116, 2660 Hoboken (hierna “Magpie Design”, “wij” genoemd of “ons”) inclusief de inhoud die beschikbaar wordt gesteld via deze website (de “Website”).

Elke persoon die toegang heeft tot de Website (“u”) aanvaardt hierbij deze Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw bezoek aan de Website, en gaat ermee akkoord zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd verschillen en uw gebruik van deze website is onderhevig aan de huidige gebruiksvoorwaarden vanaf de datum dat u de website gebruikt. Controleer deze gebruiksvoorwaarden regelmatig om ervoor te zorgen dat u hiermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met hen, dient u zich te onthouden van het gebruik van de website.

De inhoud die wij u via de Website ter beschikking stellen (de “Inhoud”) kan worden beheerst door speciale voorwaarden (“Speciale Voorwaarden”) die u accepteert telkens wanneer u dergelijke Inhoud bezoekt. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze gebruiksvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden, prevaleren de bijzondere voorwaarden boven deze gebruiksvoorwaarden. Elke keer dat u de Website en de Inhoud ervan bezoekt, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en alle Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn op die Inhoud

De Website puur informatief en is niet bedoeld als een bron van advies.

Toegang tot de Website is op tijdelijke basis toegestaan ​​en wij behouden ons het recht voor om de Inhoud die we op de Website plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of aan te passen. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de website of de hele website beperken.

We zijn niet verplicht om de website beschikbaar te maken en zijn niet aansprakelijk als de website om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar is of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U erkent en aanvaardt vrijwillig en uitdrukkelijk dat uw gebruik van de Website onder uw uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid valt.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang te hebben tot de Website. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat zij zich eraan houden.

Als u een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of krijgt, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u van mening bent dat u niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Door de site te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat u geen handelingen zult verrichten die ons imago, onze interesses of rechten zouden kunnen beschadigen, of die de Website kunnen beschadigen, nutteloos maken of overbelasten, of dat op enige manier het normale gebruik van de Website door andere bezoekers kan belemmeren.

Het is niet toegestaan ​​om gegevens of informatie te verzenden die verboden zijn door toepasselijke wetgeving en met name die inhoud die de rechten van anderen schendt, om obsceen, pornografisch, lasterlijk, virussen of schadelijke programma’s te zijn, bedreigend of van materiële aard die als misdaad onder criminele doeleinden kunnen worden beschouwd wetten.

U erkent ook dat opmerkingen op blogberichten op deze website door veel verschillende gebruikers worden geplaatst en niet de officiële standpunten van Magpie Design of het management ervan vertegenwoordigen.

Volg bij het gebruik van het relevante platform altijd de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • Plaats alleen inhoud die betrekking heeft op Magpie Design
  • Wees te allen tijde respectvol jegens andere gebruikers.
  • Vermijd het plaatsen van vertrouwelijke, gevoelige of privé-informatie.
  • Vergeet niet dat je altijd verantwoordelijk bent voor de inhoud die je deelt of plaatst.
  • Zorg ervoor dat je je reacties plaatst onder de juiste blogpost.

Uw gebruik van het platform kan worden gemonitord, geregistreerd en onderworpen aan onderzoek volgens toepasselijke wetgeving.

We implementeren redelijke beveiligingsmaatregelen die voldoende zijn om het bestaan ​​van virussen te detecteren. Desalniettemin dient u zich ervan bewust te zijn dat de bestaande beveiligingsmaatregelen voor computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en daarom kunnen we niet garanderen dat virussen of andere elementen die uw computersystemen (hardware en software) of uw gegevens en bestanden in uw systemen zouden kunnen wijzigen, geen schade kunnen aanrichten aan uw computersystemen.  U bezoekt deze website volledig op eigen risico.  Magpie Design kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die u oploopt door onze website te bezoeken.

INHOUD

Wij zijn niet verplicht om de juistheid van de inhoud te controleren en garanderen niet het nut, de nauwkeurigheid, de volledigheid of de relevantie van de inhoud en / of dat dergelijke inhoud up-to-date is. We sluiten nadrukkelijk alle en enige aansprakelijkheid uit voor fouten of weglatingen met betrekking tot de Inhoud en de Website, behoudens voor zover die aansprakelijkheid voortvloeit uit onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of van persoonlijk letsel of sterfgeval als gevolg van onze nalatigheid.

De opname van de inhoud op de website vormt op geen enkele manier het verlenen van personeelsdiensten of enige andere vorm van dienstverlening. Magpie Design sluit nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor beslissingen die u op basis van de Inhoud neemt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle inhoud op de website is eigendom van ons of is in licentie voor gebruik door ons. Alles wat u op de Website ziet of leest (zoals afbeeldingen, foto’s, illustraties, teksten, videoclips en andere materialen) is wereldwijd beschermd door auteursrecht, ontwerp, handelsmerk en andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. U dient te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en de Inhoud te respecteren, ongeacht of deze eigendom zijn van ons of van een derde partij. U mag geen Inhoud verkrijgen of proberen te verkrijgen door middel van andere middelen of procedures dan die door de Website aan u beschikbaar zijn gesteld.

In geen geval zullen deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de website u intellectuele-eigendomsrechten verlenen op de website of de inhoud anders dan die uiteengezet in dit document of in speciale voorwaarden. Het is u dan ook uitdrukkelijk verboden om enige reproductie, transformatie, verspreiding of openbare communicatie uit te voeren, of beschikbaar te maken, te extraheren, hergebruiken, opnieuw te verzenden of op enige andere manier, op elke manier of procedure, enig deel van de Website of de Inhoud te gebruiken. , behalve zoals toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden of relevante speciale voorwaarden, of wanneer u dit volgens de toepasselijke wetgeving mag doen, of wanneer de houder van de relevante rechten uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

LINKS EN LINKING

Links naar andere websites die worden beheerd door derden die niet bij ons zijn aangesloten, kunnen op de Website worden vermeld. Het opnemen van een link naar dergelijke sites van derden houdt niet in dat wij deze sites goedkeuren en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor websites van derden die zijn gelinkt naar of van deze website. We hebben niet alle sites bekeken die aan de Website zijn gelinkt en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van off-site pagina’s of andere sites die aan de Website zijn gelinkt. Het volgen van een koppeling naar een andere off-site pagina of site van derden is op eigen risico.

Voor elke link naar de website vanaf een website van derden is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

De verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie worden beheerst door ons Privacybeleid dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden en hier toegankelijk is.

GEEN GARANTIES, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, garanderen wij niet dat de Website en / of de Inhoud juist, volledig, foutvrij of betrouwbaar is of dat het gebruik van de Website en / of de Inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden. . Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, garanderen wij niet dat de functionele aspecten van de Website en / of de Inhoud zonder fouten zullen zijn of dat de servers die deze beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het gebruik van de website en / of de inhoud is voor uw risico en alles op de website wordt u aangeboden “ZOALS HET IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de Website of de Inhoud, direct of indirect, incidenteel, indirect of anderszins. We wijzen bijvoorbeeld elke en alle aansprakelijkheid af voor verlies van gebruik, bedrijfsonderbreking, gederfde winst of verloren gegevens, ongeacht de vorm van actie.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze gebruiksvoorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze website en de inhoud ervan worden beheerst door het Belgische recht en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de gewone rechtbanken van de stad Antwerpen.

WIJZIGINGEN

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gevarieerd en uw gebruik van deze website is onderworpen aan de dan geldende voorwaarden telkens wanneer u de website en de inhoud ervan bezoekt. Controleer deze gebruiksvoorwaarden regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met deze voorwaarden.

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zijn welkom en dienen te worden gericht aan Magpie Design, Den Haaglaan 116, 2660 Hoboken, België, of info@magpiedesign.be

Laatst gewijzigd: juni 2024