Dit privacybeleid bevat ons beleid inzake het beheer van persoonlijke en kredietinformatie – dat wil zeggen, hoe we deze informatie verzamelen, de doeleinden waarvoor we het gebruiken en aan wie het wordt bekendgemaakt.

Wat is persoonlijke informatie?

Persoonlijke informatie is informatie die u zou kunnen identificeren. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, of meer complexe informatie zoals een cv of kredietgeschiedenis.

Hoe verzamelt en gebruikt Magpie Design uw persoonlijke gegevens?

Sommige manieren waarop Magpie Design persoonlijke informatie verzamelt, zijn wanneer u een sollicitatie naar ons verzendt of wanneer u ons een e-mail stuurt. Magpie Design verzamelt ook persoonlijke informatie wanneer u een credit-account aanvraagt ​​bij een van onze bedrijven. Dit gebruik wordt hieronder besproken.

Wat gebeurt er als u geen persoonlijke informatie verstrekt?

In het algemeen bent u niet verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken. Als u er echter voor kiest om persoonlijke informatie achter te houden of een pseudoniem te gebruiken, is het onwaarschijnlijk dat we kunnen reageren op uw aanvraag of zoekopdracht.

Aan wie onthullen we persoonlijke informatie?

We betrekken externe serviceproviders en aanverwante bedrijven van Magpie Design om functies voor Magpie Design uit te voeren. Dergelijke functies omvatten mailing, levering van aankopen, creditcardautorisatie, trendanalyse, externe audits, marktonderzoek, promoties en het verstrekken van statistische verkoopinformatie aan industriële instanties.

Voor onze serviceproviders om deze functies uit te voeren, kan het onder bepaalde omstandigheden nodig zijn dat we uw persoonlijke informatie aan die leveranciers bekendmaken. Wanneer bekendmakingen plaatsvinden, werken we samen met deze derde partijen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die we aan hen verstrekken, veilig wordt bewaard, alleen wordt gebruikt om de taak uit te voeren waarvoor we hen hebben ingeschakeld en die door hen wordt behandeld in overeenstemming met de Privacy wetgeving.

Houd er rekening mee dat informatie die wordt verstrekt aan onze online wervingswebsite kan worden opgeslagen en verwerkt door externe dienstverleners.

Hoe beschermen we persoonlijke informatie?

Wij besteden er altijd zorg aan dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking of wijziging.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze teamleden zich bewust zijn van, en zich houden aan, hun verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie. Alleen correct geautoriseerde teamleden mogen persoonlijke informatie van Magpie Design zien en gebruiken, en zelfs dan alleen voor zover relevant voor hun rollen en verantwoordelijkheden. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan een andere organisatie voor onafhankelijk gebruik door de onafhankelijke organisatie. Verder zullen we uw persoonlijke informatie niet delen met andere organisaties dan die door ons zijn ingeschakeld om ons te helpen bij het leveren van onze producten en diensten (zoals hierboven beschreven).

Hoe zit het met de informatie die u verstrekt in sollicitaties?

Als u een sollicitatie indient bij Magpie Design, zullen we de door u verstrekte informatie gebruiken om uw aanvraag te beoordelen. In bepaalde omstandigheden kan Magpie Design de informatie in uw aanvraag aan gecontracteerde serviceproviders bekendmaken voor doeleinden zoals screening, bekwaamheidsproeven, medische testen en personeelsbeheer.

Als onderdeel van het aanvraagproces, kan het onder bepaalde omstandigheden nodig zijn om een ​​gezondheidsvragenlijst voor de indienstneming in te vullen. Mogelijk wordt u ook gevraagd om een ​​medische beoordeling vóór de aanstelling te ondergaan. In dat geval wordt u gevraagd om specifieke toestemming te geven aan Magpie Design om uw vragenlijst aan haar dienstverleners te verstrekken met het oog op het regelen van de medische beoordeling en voor de relevante dienstverleners om de resultaten van de beoordeling bekend te maken aan Magpie Design.

Als u weigert om enige door Magpie Design gevraagde informatie te verstrekken, of om in te stemmen met de openbaarmaking van de resultaten van uw medische beoordeling aan Magpie Design, zijn we mogelijk niet in staat om uw aanvraag te overwegen.

Zijn de persoonlijke gegevens die we bijhouden correct?

We doen ons best om uw persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk te houden. We vertrouwen echter op de juistheid van persoonlijke informatie zoals deze ons rechtstreeks en onrechtstreeks wordt verstrekt. We moedigen u aan om contact met ons op te nemen als de persoonlijke informatie die we over u hebben onjuist is of om ons op de hoogte te stellen van een wijziging in uw persoonlijke gegevens. Onze contactgegevens staan ​​hieronder vermeld.

Hoe kunt u de persoonlijke informatie die wij over u hebben, openen of corrigeren?

Waar mogelijk en gepast, zullen we u de persoonlijke informatie die wij over u hebben laten zien en corrigeren als het verkeerd is. Als we u geen toegang toestaan ​​tot een deel van de persoonlijke informatie die wij over u hebben, zullen we u vertellen waarom en u op de hoogte brengen van beschikbare klachtenmechanismen.

Als u toegang wenst te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, of om ons te vragen eventuele fouten in die informatie te corrigeren, neemt u dan contact met ons op via:

E-mail naar info@magpiedesign.be

Schrijven naar Magpie Design, Den Haaglaan 116, 2660 Hoboken

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving wijzigen. Op elk moment is de nieuwste versie beschikbaar op onze website www.magpiedesign.be

Hoe werkt Magpie Design met kredietinformatie?

Als u een creditrekening bij een Magpie Design-bedrijf aanvraagt, kunnen wij kredietinformatie bij u opvragen of bij een kredietrapportagent en onthullen we de informatie die we ontvangen aan een of meer kredietrapporterende instanties, in overeenstemming met de Privacywet.

De informatie die we verzamelen en bewaren bevat identificatiegegevens zoals uw naam en adres, het type en bedrag van het aangevraagde krediet, het feit dat informatie werd opgevraagd bij een kredietrapporteringsinstantie (en de informatie die werd ontvangen naar aanleiding van een dergelijk verzoek), gerechtelijke uitspraken met betrekking tot in het verleden aan u verstrekte kredieten en informatie met betrekking tot uw solvabiliteit.

Wij gebruiken deze informatie om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Als u Magpie Design nomineert als een commerciële referentie naar een derde partij, kunnen we deze derde partij beperkte kredietinformatie verstrekken.

Hoe kunt u een klacht indienen over een privacy kwestie?

Als u een privacy gerelateerde klacht wilt indienen, neemt u dan contact met ons op via e-mail of brief. Onze gegevens zijn hierboven uiteengezet.

We zullen proberen uw klacht binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Internetbeleid van Magpie Design

Over het algemeen verzamelt Magpie Design alleen persoonlijke informatie van haar website wanneer deze vrijwillig door u wordt verstrekt. Als u ons bijvoorbeeld een elektronisch bericht stuurt met een vraag over Magpie Design of haar producten, zullen wij uw informatie over het algemeen gebruiken om te reageren op uw vraag, om onze diensten aan u te leveren of op de markt te brengen, of zoals anderzijds toegestaan ​​of vereist door de wet.

Voor dezelfde doeleinden kan Magpie Design uw informatie delen met andere leden van de Magpie Design-groep en hun respectievelijke dienstverleners, agenten en aannemers. Als we dit doen, eisen we van deze partijen dat ze uw informatie op dezelfde manier beschermen als wij.

Wanneer u deze website bezoekt of er informatie van downloadt, legt onze internetserviceprovider (ISP) uw bezoek vast en neemt de volgende informatie op:

Uw internetadres;

uw domeinnaam, indien van toepassing; en

datum en tijdstip van uw bezoek aan de website.

Onze internetprovider verzamelt ook informatie zoals de pagina’s die onze gebruikers bezoeken, de documenten die zij downloaden, links van andere sites die zij volgen om onze website te bereiken, en het type browser dat zij gebruiken. Deze informatie is echter anoniem en wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van websites. We gebruiken verschillende fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen, waaronder het beperken van fysieke toegang tot onze kantoren, firewalls en beveiligde databases om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik, verlies of openbaarmaking. Houd er echter rekening mee dat internet geen veilige omgeving is. Als u internet gebruikt om ons informatie te sturen, inclusief uw e-mailadres, wordt dit op eigen risico verzonden.

U hebt in bepaalde omstandigheden recht op toegang tot persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Als we uw verzoek om toegang weigeren, zullen we u vertellen waarom.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@magpiedesign.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Laatst gewijzigd: juni 2024